Hệ thống băng vận chuyển dăm gỗ xuống tàu thủy

Mô hình thiết kế

Ảnh sản phẩm